Gospodarka odpadami

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ODPADY STAŁE
(śmieci)

 
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Zmiany należy dokonać poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.
 
Przypomina się mieszkańcom Gminy Szczurowa, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne numery kont, które zostały dostarczone z początkiem bieżącego roku. Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane drukami obejmującymi indywidualne konta podatników w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczurowej są zwolnione z opłaty prowizyjnej. Dodatkowo informujemy, iż od opłat za odbiór odpadów dokonywanych poza KBS o/Szczurowa pobierana jest opłata prowizyjna. Prosimy o dokonywanie płatności według ustalonego porządku.

Terminy wpłat i wysokość opłat

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczurowa w 2020 r.:

P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwiną 33
30-841 Kraków

Punkt odbioru

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych:

Odpady wielkogabarytowe

Informacja dla firm

Informacja dla rolników

Sprawozdania i analizy

Akty prawne

Uchwały podjęte w 2019 r.

Uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwały podjęte w 2017 r.

Uchwały podjęte w 2016 r.

Uchwały podjęte w 2013 r. i 2014 r.

 

Kontakt

Biuro Gospodarki Odpadami znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szczurowej, ul. Rynek 3c (w parku).
Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 - 15:00,
oraz piątek 10:00 - 18:00.

Bezpośredni kontakt:
Angelika Baniak tel. 14 632 09 82
Katarzyna Kopacz- Machowska tel. 14 632 09 83
tel. kom. 690 456 284
e-mail: odpady@szczurowa.pl
 


 
 
ODPADY CIEKŁE
(szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 
 
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
 
Wypełniając ustawowy obowiązek, Urząd Gminy w Szczurowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy zgłoszenia dot. posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.
 
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. nr 20, jak również na stronie internetowej tut. urzędu.
 
 
(pobierz)
Kontakt:
Urząd Gminy Szczurowa
Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
Ochrona Środowiska, pok. 20
Krystyna Gibała - tel. 14 632 09 33
e-mail: srodowisko@szczurowa.pl