Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej
 
Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
 
Inwestycja polega na budowie infrastruktury technicznej na terenie przeznaczonym pod SAG o pow. 17,54 ha w gminie Szczurowa. Układ infrastrukturalny tworzonej strefy został oparty na założeniach jak najlepszej dostępności i funkcjonalności terenu, z uwzględnieniem następujących założeń:
- wysokiego standardu wykonania i funkcjonalności infrastruktury, przy założeniu również ewentualnego zwiększenia powierzchni strefy,
- zapewnieniu jak najlepszej dostępności strefy i jej działek oraz pełnej swobody komunikacyjnej odbiorców projektu, w tym poruszania się osób niepełnosprawnych.
 
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- budowę drogi wewnętrznej z prawostronnym chodnikiem dla pieszych i lewostronnym poboczem gruntowym na odcinku w km 0+134.0 - 0+919.0 wraz z końcowym placem do zawracania
- budowę przepustów betonowych ø 80 cm
- budowę prawostronnego oraz lewostronnego rowu otwartego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej
- umocnienie obustronne skarp oraz dna rowu melioracyjnego „Podsobki” do wysokości 1,2 m betonowymi płytami ażurowymi
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu- bariery i balustrady ochronne
- sieć kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 983 mb
- oświetlenie drogi dł. ok. 1100 mb
- sieć wodociągowa dł. ok. 1470 mb
 
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:
- Kategoria ruchu- KR3
- Dopuszczalne obciążenie- 115kN/oś
- Szerokość pasa ruchu- 3,0 m
- Szerokość chodnika prawostronnego- 1,25 m
- Szerokość pobocza gruntowego- 1,0 (na odcinku barier 1,25 m)
 
Generalnym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności regionu małopolski, sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej. Unia Europejska prowadzi politykę spójności dla zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju. W dążeniu do niego Unia uznaje za konieczne prowadzenie i wspieranie działań zwiększających jej gospodarczą i społeczną spójność, co oznacza zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego oraz dysproporcji w warunkach życia ludzi w jej krajach członkowskich oraz regionach. Ma to decydujący wpływ na pogłębienie procesu integracji państw europejskich.
 
Cel główny projektu: Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP na terenie gminy Szczurowa, powiatu brzeskiego oraz subregionu Tarnowskiego.
 
Kosz całkowity projektu wynosi 3 956 076,60 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3 745 886,72 zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 184 003,61 zł. Pozostała część tj. 772 072,99 zł będzie pochodzić z budżetu gminy Szczurowa. 
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2018 r.