Poprawa Infrastruktury przestrzennej poprzez budowę skateparku w Szczurowej

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Poprawa Infrastruktury przestrzennej poprzez budowę skateparku w Szczurowej” współfinansowanego ze środków EFRROW.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych. Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców, a lokalizacja skateparku na obszarze, na którym są zlokalizowane boiska sportowe czy siłownia zewnętrzna pozwoli na estetyczne poukładanie przestrzeni publicznej.
 
Projekt obejmuje zagospodarowanie działki nr 1648/3 w miejscowości Szczurowa, poprzez budowę obiektów małej architektury, które tworzyć będą skatepark. W ramach operacji zostaną  zakupione i zamontowane następujące urządzenia:  
  • Quarter pipe
  • Funbox + poręcz łamana + manual box 
  • Bank ramp
  • Grindbox 9
  • Poręcz prosta- mała
  • Ławka 1 
Urządzenia zamontowane zostaną na istniejącym boisku asfaltowym. Wszystkie wymienione elementy będą posiadały nawierzchnię jezdną wykonaną ze sklejki podwójnej laminowanej, wodoodpornej. Konstrukcja elementów oraz poręcze będą wykonane ze stali ocynkowanej.
 
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu do 30.11.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 57 318,00 zł 
Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020: 34 289,00 zł
Wkład własny: 23 029,00 zł