Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości SZCZUROWA

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 19 grudnia 2022 roku, godz. 1000 ,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 14 – przetarg pisemny nieograniczony.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Szczurowa, działka nr ew. 2722.9, KW:TR1B/00037490/8
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa
  w przetargu:
    dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta
  w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej
  z ofert :

  - cena osiągnięta w przetargu: 568 000,00 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych netto. Kwota stanowiąca 6% ceny netto osiągniętej w przetargu czyli 34 080,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt 00/100) złotych zwolniona jest z podatku VAT,  natomiast do kwoty stanowiącej 94 %  ceny netto osiągniętej w przetargu czyli do kwoty 533 920,00 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia 00/100 ) złote naliczony zostanie obowiązujący  podatek VAT w wysokości  23 %.czyli 122 801,60 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset jeden 60/100) złotych, łącznie brutto: 690 801,60 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset jeden 60/100) złotych
 5. Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 
  HOLMENTS HEALTHCARE Sp. z o.o., ul. Kapelanka 26 lok.5C, 30-347 Kraków

 

Szczurowa, 28.12.2022 r.

Wersja PDF: inf. o wyniku przetargu