Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu - Szczurowa, 2722/10

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości SZCZUROWA

 

 

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 15 września 2023 roku, godz. 1100 ,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 14 – przetarg pisemny nieograniczony.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Szczurowa, działka nr ew. 2722/10, KW:TR1B/00037490/8

 

 1. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa
  w przetargu:
    dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta
  w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej
  z ofert :
   

1) cena wywoławcza: 900 000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy) złotych netto. Kwota stanowiąca 7,6 %  ceny netto osiągniętej w przetargu zwolniona jest z podatku VAT, natomiast do kwoty stanowiącej 92,4 % ceny netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT – 23 %

 

2) cena osiągnięta w przetargu: 901 000,00 złotych netto (słownie: dziewięćset jeden tysięcy). Kwota stanowiąca 7,6% ceny netto osiągniętej w przetargu czyli 68 476,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć 00/100) zwolniona jest z podatku VAT,  natomiast do kwoty stanowiącej 92,4 %  ceny netto osiągniętej w przetargu czyli do kwoty 832 524,00 złote (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery 00/100 ) naliczony zostanie obowiązujący  podatek VAT w wysokości  23 %.czyli

191 480,52 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt 52/100), łącznie brutto: 1 092 480,52 złotych (słownie: milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt 52/100).

 

 1. Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: 

 

WG System Sp. z o.o., ul. Biecka 25, 38-300 Gorlice

 

 

Szczurowa, 25.09.2023 r.