Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzępia.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzępia.Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 10 stycznia  2022 roku, godz. 1000 ,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 14 – przetarg ustny nieograniczony .
2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Wrzępia, działka nr ew. 479, KW:TR1B/00050893/0
3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa
w przetargu:
  dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.
4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert :  
- cena wywoławcza – 14 700,00 złotych netto, zwolnienie od podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług  
- cena uzyskana w przetargu – 14 850,00 zł netto, zwolnienie od podatku VAT art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług 

Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  P.P. Anna i Rafał Oleksy

Szczurowa, 18.01.2022 r.