Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Kwalifikacja wojskowa

Dnia 28 marca 2024 r. w powiecie brzeskim rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwać do 26 kwietnia tego roku. Wzorem lat ubiegłych miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej będzie budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi 18. Wchodzimy wejściem głównym.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Szczurowa została wyznaczona w dniach 11 – 12 kwietnia 2024 r.

Dniem kwalifikacji wojskowej dla kobiet jest dzień 25 kwietnia 2024 r.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r. tzw. „rocznik podstawowy”;

2) mężczyźni, urodzeni w latach 2000 -2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1520);

4) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku obejmie także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia - jeżeli ten okres upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub gdy ten termin przypada po terminie kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kwalifikacji.

Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Po sprawdzeniu stanu zdrowia oraz określeniu sprawności fizycznej i psychicznej osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej komisja orzeknie jedną z kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

• kategoria A - "zdolny do służby wojskowej", określająca zdolność do odbywania/pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej,

• kategoria B - "czasowo niezdolny do służby wojskowej", określająca czasowe pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, ostre bądź przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od kwalifikacji rokują poprawę,

• kategoria D - "niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju", z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych, przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

• kategoria E - "trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej" w czasie pokoju i w przypadku ogłoszenia mobilizacji wojskowej.

Do kwalifikacji wzywa się osoby za pomocą obwieszczenia Wojewody oraz imiennego wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Co należy zabrać z sobą na kwalifikację wojskową:

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W sytuacji, gdy osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może zgłosić się
w wyznaczonym terminie lub zamieszkuje czasowo na innym terenie, powinna niezwłocznie
o tym fakcie poinformować Urząd Gminy w Szczurowej  najpóźniej do terminu wyznaczonego do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Kontakt:

Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2; 32-820 Szczurowa.

Tel. 14 632 09 34 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.