Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ew. 2646 w miejscowości Wola Przemykowska”.

Nasz znak: UG.I.6220.8.2022                                                                          Szczurowa 20.02.2023

 

OBWIESZCZENIE
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2022 poz.1029 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Inwestora–  P. Mirosław Rogóż - Przedsiębiorstwo  Handlowo – Transportowe „Krak – Złom”, Wola Przemykowska 131, 32-821 Zaborów działający przez Pełnomocnika – P. Witold Wójcik, ul. Storynka 8, 32-700 Brzesko w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr ewidencyjny 2646 w miejscowości Wola Przemykowska”. - zostało zakończone i wydano decyzję w dniu 20.02.2023 r znak: UG.I.6220.8.2022

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie – postanowienie z dnia 09.11.2022r znak:ST-I.4220.152.2022.AKo wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5, opinia z dnia 09.01.2023r znak: KR.ZZŚ.2.435.292.2022.KŁŁ opinia pozytywna.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 26.10.2022r znak: NZ.90831.83.2022

opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania oddziaływania na środowisko,

Z przeprowadzonym postepowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 20.02.2023