Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się  z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Eksploatacji części złoża kruszywa naturalnego „DOŁĘGA ZOJMY I” obejmującym działki gruntowe nr 475, 476, 477 należące do obrębu Dołęga, gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie o sumarycznej powierzchni 1,6 ha.”

 

Nasz znak UG.I.6220.1.2023                                                                               Szczurowa 24.07.2023

 

                                                           

 

OBWIESZCZENIE

                                                      

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2023r poz. 775 ze zm./ w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2023 poz.1094 ze zm./, zawiadamia  się strony, ze postepowanie dowodowe wszczęte na wniosek Inwestora – P. Krzysztof Kozyra „KRUSZBET” Skrzynka 81, 33-230 Szczucin w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Eksploatacji części złoża kruszywa naturalnego „DOŁĘGA ZOJMY I” obejmującym działki gruntowe nr 475, 476, 477 należące do obrębu Dołęga, gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. małopolskie o sumarycznej powierzchni 1,6 ha.” - zostało zakończone.

Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie                     Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 08.05.2023r znak:ST.I.4220.34.2023.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 20.07.2023r znak: KR.ZZŚ.2.4901.47.2023.3.KM nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 25.07.2023 r.