Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie

 

znak: UG.I.6220.2.2024                                                                                                                          

                                                                                                                         Szczurowa  12.06.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2024 r poz. 572 t.j./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy
z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U z 2023 poz. 1094 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek Inwestora: P. Tomasz Dragun, ul. Wiejska 68d, 32-800 Brzesko w sprawie uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem działek oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ewidencyjnych numer 339, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758 i 1759 położonych w obrębie ewidencyjnym Zaborów”, gminie Szczurowa, województwo małopolskie, powiat brzeski zostało zakończone i wydano decyzję znak:  UG.I.6220.2.2024                    

Działając na podstawie art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:         

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych
w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 09.04.2024 r. znak: ST.I.4220.30.2024.AKo wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych w postanowieniu warunków.

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 09.05.2024r znak: KR.ZZŚ.4901.60.2024.WBK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych w opinii warunków.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 27.03.2024 r. znak; NZ.90831.105.2024  opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania 

Z opinią o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 108
w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się
w odległości 100 m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z godnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia  12.06.2024 r.