Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa dwóch budynków produkcyjno – magazynowych oraz budynku zaplecza administracyjno – socjalnego, budowa zbiornika retencyjnego i na cele ppoż. Wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, budowa stacji trafo. na działce nr 2722/4 obr. 0017 Szczurowa położonej w miejscowości Szczurowa, gmina Szczurowa, wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do potoku na dz. nr 775/2

Nasz znak: UG.I.6220.4.2022                                                                                                   Szczurowa 07.06.2022

                                                                   OBWIESZCZENIE   

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U.       z 2021r poz. 735 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2021 poz.2373 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte na wniosek SANDEZJA Sp. z.o.o Zabrzeż 248, 33 – 390 Łącko działający przez  pełnomocnika P. Klaudiusz Kuc ul. Lipnicka 31, 32-720 Nowy Sącz  w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:  Budowa dwóch budynków produkcyjno – magazynowych oraz budynku zaplecza administracyjno – socjalnego, budowa zbiornika retencyjnego i na cele ppoż. Wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, budowa stacji trafo. na działce nr 2722/4 obr. 0017 Szczurowa położonej w miejscowości Szczurowa, gmina Szczurowa, wraz z wylotem kanalizacji deszczowej do potoku na dz. nr 775/2  zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 07.06.2022r znak: UG.I.6220.4.2022                                                                                                    

Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia 11.05.2022r znak:ST.I.4220.28.2022.AKo wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 11.03.2022r znak: KR.ZZŚ.2.435.42.2.2022.WS nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, opinia z dnia 08.03.2022r znak; NZ.90831.20.2022

opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  
Przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 08.06.2022