Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Eksploatacja części złoża kruszywa naturalnego  „ POJAWIE KRUSZBET”


  Nasz  znak: UG.I. 6220.7.2022                                                                               Szczurowa 03.08.2022r. 


                                                            OBWIESZCZENIE 
                                                WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2022r poz.1029 ze zm.), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021 poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
Eksploatacja części złoża kruszywa naturalnego  „ POJAWIE KRUSZBET” obejmującym działki gruntowe nr 456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468  w Polu A oraz działki gruntowe nr:498,499,500,509/1, 510,511, 512,513,514,515,516 w Polu B  należące do obrębu Dołęga, gmina Szczurowa, powiat brzeski, woj. Małopolskie o sumarycznej powierzchni 13 ha.  

Inwestor – P. Krzysztof Kozyra „ KRUSZBET” Skrzynka 81, 33-230 Szczucin


Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 20 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 632 09 33.


Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                            


Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 05.08.2022r