Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku i żwiru/ na obszarze działek ewidencyjnych nr 1072,1073,1074, 1075,1088, 1089,1147, 1148,1149,1150, 1151,1152, 1366,1367,1368,1171/3w granicach złoża „ Dołęga - Północ” oraz na obszarze działek ewidencyjnych nr 1157,1166 w granicach złoża „ Dołęga – Zbrody „ w miejscowości Dołęga gmina Szczurowa.

Nasz znak: UG.I.6220.4.2021                                                                        Szczurowa 21.09.2022

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021r poz. 735 ze zm./ w związku z art. 85 ust.3 pkt.11 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2022 poz. 1029 ze zm.), zawiadamia  się strony, ze postepowanie wszczęte przez Inwestor – CEMEX Polska Sp. z.o.o, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa  w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego /piasku i żwiru/ na obszarze działek ewidencyjnych nr 1072,1073,1074, 1075,1088, 1089,1147, 1148,1149,1150, 1151,1152, 1366,1367,1368,1171/3w granicach złoża „ Dołęga - Północ” oraz na obszarze działek ewidencyjnych nr 1157,1166 w granicach złoża „ Dołęga – Zbrody „  w miejscowości Dołęga gmina Szczurowa - zostało zakończone i wydana decyzja w dniu 19.09.2022r znak: UG.I.6220.4.2021                                                                                                    

Działając na podstawie  art.10 §1 Kpa informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 73§1 kpa informuje, że z aktami dotyczącymi powyższej sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami:                                                

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie  - Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie                     Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – postanowienie z dnia wpływu 05.09.2022r znak:ST.I.4221.9.2021.MB wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków

-  Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie RZGW w Krakowie ul. Morawskiego 5 opinia z dnia 10.12.2021r znak: KR.ZZŚ.2.435.83.2021.JC/PK nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji określonych warunków.

Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania  o przeprowadzonym postepowaniu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Szczurowa w pok. Nr 20 w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do czwartku, natomiast w piątek od godz. 1000 do 1800 w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 74 ust.3a ustawy ooś, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przez obszar ten rozumie się:

- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu

- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które można wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa. Zgodnie zaś z art. 49 kpa „ zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 22.09.2022 r.    

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego