Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa"

Szczurowa, dnia 22.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa"

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Szczurowa nr XXXIV/294/2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa"

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.09.2022 r. do 20.10.2022  r. w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, w godzinach pracy urzędu.

Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa" przedstawia załącznik graficzny.

Osoby chcące się zapoznać z ustaleniami projektu wyłożonego do publicznego wglądu, będą mogły to zrobić
w siedzibie urzędu. Wyłożone dokumenty udostępnione będą również na stronie internetowej urzędu

www.szczurowa.pl oraz na BIP bip.malopolska.pl/ugszczurowa.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 03.10.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu należy składać do Wójta Gminy Szczurowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2022 r. włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:

  1. papierowej na adres: Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
  2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@szczurowa.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 10.11.2022 r. włącznie, na zasadach określonych powyżej.

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego