Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Nasz  znak: UG.I. 6220.17.2023                                                                         Szczurowa 13.12.2023r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2023r poz.1094), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego              (Dz. U.2023 poz. 775) Wójt Gminy Szczurowa  podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Uście Solne” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na części działki o nr ewid. 1925/9, obręb Uście Solne, oraz części działek o nr ewid.  2512, 2513, obręb Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie. ”

Inwestor –  Projekt-Solartechnik Development Sp. z o. o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 108 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 – 15.00 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 6320904.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 13.12.2023r.