Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZUROWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Dz. U. z 2021 poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Szczurowej uchwały nr XXXIV/293/2022 Rady Gminy w Szczurowej z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa w miejscowości Szczurowa.

Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
    Wnioski dotyczące planu mogą być wnoszone w formie:
1)    papierowej na adres: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa,
2)    elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@szczurowa.pl

Wnioski dotyczące planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@szczurowa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Szczurowa.

Wójt Gminy Szczurowa

TREŚĆ OBWIESZCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI