Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1899) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. lokalu oddana w użyczenie w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

część budynku na działce nr ew. 55/2

obręb Rylowa

TR1B/00055294/6

 

105,13 m2

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 (lokal zaznaczony kolorem żółtym)

 

Działka nr 55/2 – znajduje się w terenie określonym jako M2UP  – tereny usług publicznych – oświaty oraz sportowe

 

użyczenie dla potrzeb Ludowego Klubu Sportowego ,,RYLOVIA”

Zgodnie z zapisami w umowie

Nieodpłatnie

Nie dotyczy

Oddanie w nieodpłatne używanie dla potrzeb Ludowego Klubu Sportowego ,,RYLOVIA”

Na czas nieoznaczony

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 28.02.2023 r.

Ogłoszenie w wersji PDF
Załącznik