Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. dzierżawy gruntów na cele rolnicze

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 roku poz. 344 późn. zm.)

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania

 

I.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 140/6 położona w m. Rząchowa, KW 76 345

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,84

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  PsIV – 0,8377 ha, W-PsIV – 0,0023 obręb Rząchowa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

Działka w części około 0,06 ha znajduje się w terenie określonym jako 02KDG(DWnr768) – tereny dróg publicznych – klasy G (główne), w części około 0,07 ha znajduje się w terenie określonym jako 17KDL – tereny dróg publicznych klasy L (lokalne), w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako N3U tereny usługowe (usług wielobranżowych)

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

II.

     1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1956/3 położona w m. Szczurowa, KW 61 710

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,85

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  RIII b – 0,23 ha, RIVa – 0,39 ha, RV – 0,23 ha obręb Szczurowa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, rolnicze użytkowanie

Działka w części około 0,02 ha znajduje się w terenie określonym jako S292RZ//KD1 – tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) w strefie inwestycji perspektywicznych 3G-IP(KD1) dla realizacji proj. południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa ( odcinek Niedzieliska – Rylowa), w części około 0,04 ha znajduje się w terenie określonym jako S198RZ - tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako S189R – tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych)

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

 

III.

     1.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 1956/1 położona w m. Szczurowa, KW 61 710

 

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha 0,02

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  RIV a – 0,02 ha,  obręb Szczurowa

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, rolnicze użytkowanie Działka znajduje się w terenie określonym jako S292RZ//KD1 – tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) w strefie inwestycji perspektywicznych 3G-IP(KD1) dla realizacji proj. południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa ( odcinek Niedzieliska – Rylowa)

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23,                         I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 17.07.2023 r.