Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. przetargu w miejscowości Pojawie nr ew. 549

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Działając  na podstawie  art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art.  i art. 40 ust.1, pkt.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 r. poz. 344 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. z 2021 r. poz. 2213  t.j.)   Wójt Gminy Szczurowa - ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej z zasobów mienia komunalnego Gminy Szczurowa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 549 o pow. 0,69 ha położonej w miejscowości Pojawie, Gmina Szczurowa, powiat  brzeski.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość  położona w miejscowości Pojawie, Gmina Szczurowa oznaczona jako działka ew. nr 549, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr TR1B/00032935/5

Powierzchnia nieruchomości:  0,69 ha

Opis nieruchomości: 

Działka zlokalizowana w południowo wschodniej części miejscowości Pojawie, w obszarze sąsiadującym z terenami wydobycia żwiru oraz z ternami powyrobiskowymi. Dojazd działki utrudniony – brak prawnie urządzonego dojazdu (brak dostępu do drogi). Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane, rolne, nieużytki oraz tereny eksploatacji kruszywa naturalnego.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej  zagospodarowania:

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako ŁV-0,69

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Termin zagospodarowania nieruchomości:  Nieoznaczony     

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:    Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 24 maja  2023 roku,  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości 24 maja 2023 roku.

Cena  wywoławcza: 

Cena 39 500,00 złotych. Zwolnienie od podatku VAT art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:   Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00032935/5 – prawa, roszczenia i ograniczenia – brak wpisów.   Dział IV  księgi wieczystej nr TR1B/00032935/5– Hipoteka – brak wpisów.

Termin i miejsce przetargu:    15 wrzesień 2023 roku (tj. piątek)  godzina 1300 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:   Wadium należy wnieść
w pieniądzu  w terminie najpóźniej do dnia 11 wrzesień 2023 roku  w wysokości 2 000,00 (słownie: dwa tysiące ) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS Oddz. Szczurowa  z opisem „wadium – dz. nr 549 – Pojawie” Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:  O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłat sądowych :  Ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe: Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szczurowej pod  nr tel. 14 671 40 97 lub osobiście po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania w godzinach pracy urzędu.

 

Szczurowa,  31.07.2023 r.

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

  1. Przetarg ustny nieograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym
    w ogłoszeniu.
  2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
  3. Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do  przetargu przedstawić Komisji przetargowej:

1). dowód wpłaty wadium,

2). osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3). w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  
      notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

4). osoby prawne lub podmioty nie  posiadające osobowości prawnej a prowadzące 
      działalność gospodarczą -  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
      odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie   
      nieruchomości,

5). osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej
     - umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę  pozwalającą na odpłatne  
     nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki 
     w zakresie nabycia,

6). dokument potwierdzający rozdzielność majątkową – w przypadku, gdy
      małżonkowie nie posiadają  wspólności ustawowej

7). oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz stanem technicznym,      
      nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ,

8). wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium.

        4.    W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające
                w związku małżeńskim (dotyczy również wspólników spółek cywilnych) podczas     
                przetargu  wymagana jest obecność obojga małżonków.   

         5.   W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne  
               oświadczenie współmałżonka, z podpisem notarialnie poświadczonym o  wyrażeniu    
               zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości   
               będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z  majątku wspólnego za   
               cenę ustaloną w przetargu.     

          6.  Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość
                z  majątku odrębnego zobowiązane są złożyć  stosowne oświadczenie.    

          7.  Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami
                o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

          8.  Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku   innym  
               niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na   
               język polski.

          9. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po    
              trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną   
              przyjęte.         

       10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie 
              może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
              dziesiątek złotych.

       11.  Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo   
              trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.               

       12. Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej   
              jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
              wywoławczej.

       13. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje  
              trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię
              i  nazwisko osoby  albo nazwę  firmy, która wygrała przetarg.

       14. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

       15. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet   
              nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później  
              niż  przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu  
              przetargu wynikiem negatywnym.

       16. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia  
              zawarcia umowy notarialnej.

Szczurowa, 31.07.2023 r.

Pliki do pobrania:
Oświadczenie        
Obowiązek informacyjny