Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Szczurowa, dnia 07.06.2024 r.

 

Ogłoszenie

Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 141 poz. 462 z 2020 r. z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP. Nr 30, poz. 2350), Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Gminy Szczurowa powołana Uchwałą Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Szczurowa, z dnia 26 marca 2021 r., podaje do publicznej wiadomości, iż sporządziła:

  • Kartę inwentaryzacyjną nr 1/2024 nieruchomości obejmującej działkę nr 1252 o powierzchni 0,51 ha położoną w miejscowości Uście Solne oraz spis inwentaryzacyjny obejmujący w/w kartę.

Komisja informuje, że od 07 czerwca 2024 r. do 07 lipca 2024  r. (na okres 30 dni) podaje do publicznego wglądu w/w kartę i spis inwentaryzacyjny poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Szczurowa www.szczurowa.pl w BIP  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z kartą i spisem oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia w określonym wyżej terminie do Komisji Inwentaryzacyjnej (Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa), informację można również uzyskać pod numerem telefonu 14 671 43 84 w godzinach pracy urzędu.

W przypadku braku zastrzeżeń lub odmownym rozpatrzeniu przez Komisję zgłoszonych zastrzeżeń, po dniu 07 lipca 2024 r. Wójt Gminy Szczurowa wystąpi do Wojewody Małopolskiego w Krakowie o stwierdzenie, iż  Gmina Szczurowa nabyła własność w/w nieruchomości z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r.

 

Komisja inwentaryzacyjna:

  • Teresa Sznajder
  • Halina Święch
  • Patrycja Świerad

Załączniki do pobrania: