Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie o zamiarze dzierżawy w Woli Przemykowskiej oraz Dołędze

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.)  

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę celem rolniczego użytkowania 

I.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 2249 położona w m. Wola Przemykowska KW TR1B/00042934/1

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha:0,3360
 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  Lz V – 0,1332ha, Ł IV – 0,2028ha,

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego PlanZagospodarowania Przestrzennego- w części około 0,13 ha znajduje się w terenie określonym jako LZ-ZZ- tereny zadrzewień na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako RZ-ZZ- tereny użytków zielonych (łąki i pastwisk) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy m

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

II.1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew.1014 położona w m. Dołęga, KW 51 313

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha:  0,37
 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  RV – 0,23 ha, RVI – 0,14 ha

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego- znajduje się w terenie określonym jako R –tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych)

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

 

III.1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr ew. 907 położona w m. Dołęga, KW 37 277

 1. Powierzchnia nieruchomości w  ha:  0,35
 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa -  RV – 0,30 ha, RVI – 0,05 ha

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego,w części około 0,01 ha znajduje się w terenie określonym jako KDW – tereny dróg wewnętrznych, a w pozostałej części znajduje się w terenie określonym jako R- tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych)

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zgodnie z zapisami umowy

 1. Wysokość opłat z tytułu najmu:

Czynsz roczny za 1 ha w wysokości odpowiadającej wartości żyta przyjętej do podatku rolnego: dla gruntów klasy I – IV -250 kg żyta, dla gruntów klasy V- VI – 300 kg żyta

 1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Do 30 października każdego roku na konto wskazane w fakturze wystawionej Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, aktualizacja opłat w zależności od średniej ceny żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w danym roku

 1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w celu rolniczego wykorzystania

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 22,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 09.01.2023 r.

Ogłoszenie - PDF