Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 z późn. zm.) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

1.    Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka  nr ew. 342/3 położona w m. Górka  KW 71112

2.    Powierzchnia działki w  ha:  0,14

3.    Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa działka leży w części około 0,003 ha w terenie określonym jako 01KDZ(nr 1338K) – tereny dróg publicznych (powiatowych) – zbiorczych, w części ok. 0,04 ha w terenie określonym jako 02KDG(DW nr 768) – tereny dróg publicznych (wojewódzkich) – głównych, a w pozostałej części w terenie określonym jako D20 U/MN – tereny usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

4.    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:Użyczenie dla Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w związku z realizacją projektu mającego na celu rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego.

5.    Termin zagospodarowania nieruchomości:
Zgodnie z zapisami umowy

6.    Wysokość opłat z tytułu najmu: Nie dotyczy

7.    Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy

8.    Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: Oddanie w użyczenie na okres 10 lat

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 22,  I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.

Szczurowa, 23.05.2022 r.