Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1899) WÓJT GMINY SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. Działki oddana w użyczenie w m2

opis nieruchomości

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

termin zagospodarowania

wysokość opłat z tytułu najmu

termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji 

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem

1.

Część działki o

 nr ew. 2936

Księga Wieczysta TR1B/00042934/1

      10300 m2

zgodnie z załącznikiem graficznym (działki zaznaczone kolorem żółtym)

 

Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że  zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tj. Dz. U. Z 2021 poz. 741 ze zm.) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/3 7/79 Gminnej Rady Narodowej w Szczurowej z dnia 29 grudnia 1979r. ( Dz. Urz. WRN w Tarnowie z 1982r. Nr 9 poz. 49 i późniejszymi zmianami, Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego nr 9 z 1984r, Dz. Nr 5 poz. 80 z 1988r., Dz. Nr 3 poz. 80 z 1993r.) przestał obowiązywać
z dniem 01.01.2004 r.

Obecnie Gmina Szczurowa nie posiada prawnie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wola Przemykowska.

 

użyczenie dla potrzeb

Klubu Sportowego LKS Wiślanie Wola Przemykowska

Zgodnie z zapisami w umowie

Nieodpłatnie

nie dotyczy

Oddanie w nieodpłatne używanie dla potrzeb Klubu Sportowego LKS Wiślanie Wola Przemykowska

Na czas nieokreślony

 

załącznik - mapa

               

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 30.01.2023 r.