Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

 

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

 

Beneficjentem projektu jest Gmina Szczurowa (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

 

Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:

- 2548 instalacji fotowoltaicznych

- 736 instalacji kolektorów,

- 170 pomp ciepła na cele CWU,

- 106 pomp ciepła na cele CWU i CO

- 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

 

Realizacja celu bezpośredniego umożliwiła osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:

Wskaźniki produktu:

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 2548 szt

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1135 szt.

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 11,526 MWe

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 7,798 MWt