Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Przystosowanie budynku Urzędu Gminy w Szczurowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem przedsięwzięcia grantowego pn.:„Przystosowanie budynku Urzędu Gminy w Szczurowej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

Grant realizowany jest w ramach projektu„Dostępny samorząd - granty”realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności w obszarzearchitektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym budynku Urzędu Gminy w Szczurowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych na I piętrze budynku urzędu gminy, które pozwolą na dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym. Realizacja przedsięwzięcia przewiduje także dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej poprzez skorzystanie z usługi doradczej w zakresie dostępności, zakup tabliczek z tekstem w alfabecie Braille'a, planów tyflograficznych, systemu informacji głosowej i orientacji Soundbox,pętli indukcyjnych, nakładek z tekstem w alfabecie Braille'a na poręcze, tablic informacyjnych o numerze kondygnacji systemów wzywania pomocy, piktogramów oraz wykonanie filmu instruktażowego.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 311 104,29 zł, w tym grant w wysokości 250 000,00 zł oraz 61 104,29 zł środków własnych Gminy.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2022r.