Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie: Projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

WÓJT GMINY SZCZUROWA
przedstawia

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie: Projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

                                      

Na podstawie art. 5a ust.1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r. poz.1079 ze zm.), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2021 r. poz. 2490 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/271/2010 Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 540, poz. 4060) zostały przeprowadzone w dniach od 24.10.2022r. do 07.11.2022 r. konsultacje społeczne dotyczące: „Programu Współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2023”.

 

Informacja o konsultacjach  wraz z w/w projektami uchwał została zamieszczona na stronie internetowej, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Szczurowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Szczurowej przy ul. Lwowskiej 2.

Konsultacje przeprowadzono poprzez zgłaszanie opinii droga pisemną
(w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczurowej - parter), listownie na adres (Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa) oraz drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej: zosip@szczurowa.pl).

W trakcie przeprowadzanych konsultacji nie wpłynął żaden wniosek ani uwaga do w/w projektu uchwały, z czego wynika, iż podmioty uprawnione nie miały żadnych uwag
do przedstawionego  projektu.

 


 


 

 

Szczurowa, dn. 15 listopada 2022 r.