Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Szczurowa, która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2022 roku /tj. czwartek/, o godz. 15.00

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) oraz   § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia  19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./ 

zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
11 sierpnia 2022 roku /tj. czwartek/, o godz. 15.00
 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3.   Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Szczurowa/protokoły są wyłożone do wglądu w  Urzędzie Gminy - pok. nr 10/:
 1. Protokołu Nr XXXIX/2021 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 czerwca 2022 roku;
 2. Protokołu Nr XL/2021 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 czerwca 2022 roku;
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczurowa oraz określenia granic ich obwodów;
 2. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych  bezpośrednio  z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczurowa;
 3. w sprawie:  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczurowa;
 4. w sprawie:  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczurowa, na  rok  szkolny  2022/2023;
 5. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Szczurowa.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa w sprawie udzielonych odpowiedzi na interpelacje za okres od ostatniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Łukasz Kozak

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego