Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XLII Sesji Rady Gminy Szczurowa

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./

zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
23 września 2022 roku /tj. piątek/, o godz. 15.00
 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XLI/2022 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 11 sierpnia 2022 roku  /protokół wyłożony do wglądu  w  Urzędzie Gminy - pok. nr 10/:
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie: zmiany regulaminu określającego  wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń  dla nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczurowa;
 2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu;
 3. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2022;
 4. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa.
 1. Rozpatrzenie Petycji  o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
 2.  Zajęcie stanowiska w sprawie  Apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece
  w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie   Apelu  Związku Gmin Śląska Opolskiego dotyczącego „inicjatywy ustawodawczej dla powstrzymania państwowych koncernów energetycznych przed nakręcaniem gigantycznego wzrostu na 2023 rok cen energii elektrycznej oferowanych dla samorządów, wspólnot  i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.”
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

         (-) Łukasz Kozak

Podstawa  urlopowania:

Art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym
 (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.)     

 

29.09 - czwartek

Koncert upamiętniający życie i twórczość Józefa Wybickiego