Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) oraz § 15 i § 34 ust. 3 Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia  19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop.  z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./  

zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
14 czerwca  2022 roku /tj. wtorek/, o godz. 14.00
 w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wręczenie Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju.
3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
a)    Nr XXXVI/2022 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
b)    Nr XXXVII/2022 z  sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
c)    Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Szczurowa z dnia 6 maja 2022 roku.  /protokoły wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy Szczurowa- pok. Nr 10/
5.    Podjęcie uchwał:
a)    RAPORT o stanie gminy Szczurowa za 2021 rok:
1) debata nad Raportem o stanie Gminy Szczurowa za 2021 rok;
2) udzielenie Wójtowi Gminy Szczurowa wotum  zaufania - uchwała;
b)    w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczurowa za 2021 rok;
c)    ABSOLUTORIUM dla Wójta Gminy Szczurowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. – uchwała;
d)    w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Szczurowej za rok 2021;
e)    w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Ośrodka Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczurowej, Gminnego Ośrodka Zdrowia  w Szczurowej za rok 2021;
f)    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu;
g)    w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie – skargi Prokuratora Rejonowego w Brzesku datowanej na dzień 17.05.2022 r. na uchwałę Rady Gminy Szczurowa Nr XIX/140/2012 z dnia 19 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szczurowa udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie  z przystanków komunikacyjnych.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Wolne wnioski, komunikaty, apele i informacje.
8.    Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

         (-) Łukasz Kozak

 

Szanowni Mieszkańcy,
Porządek  sesji  zwołanej na dzień 14 czerwca 2022 roku przewiduje przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Szczurowa  za 2021 rok”.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) „Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy”.
Mieszkańcy chcący zabrać  głos w dyskusji nad „Raportem o stanie  gminy Szczurowa za rok 2021” mogą przekazać swoje zgłoszenie do Biura Rady Gminy Szczurowa  (pokój Nr 10- parter budynku UG Szczurowa), w terminie do dnia 13 czerwca 2022 roku do godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Gminy

         (-) Łukasz Kozak