Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Szczurowa 20 kwietnia 2022 roku o godzinie 15:00 w sali GCKCiS w Szczurowej


      Nasz znak: UG.IV.0002.37.1.2022                                                               Szczurowa, 2022-04-13


           Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) oraz   § 15 i § 34  Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą  Nr  XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia   19  października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop.   z 2018 roku, poz. 7484 ze zm.)  

zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
20 kwietnia 2022 roku /tj. środa/, o godz. 15.00  w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji  zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2021.
4.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: przejęcia przez Gminę Szczurowa od Powiatu Brzeskiego zadania publicznego - prowadzenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczurowej;
b)    w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Szczurowej;
c)    w sprawie: powierzenia Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej   obsługi Zespołu Szkół w Szczurowej oraz zmiany Uchwały Nr XX/144/2016 Rady Gminy Szczurowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa;
d)    w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej;
e)    w sprawie: powierzenia Urzędowi Gminy Szczurowa obsługi kasowej Zespołu Szkół w Szczurowej i zmiany Uchwały Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Szczurowa z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powierzenia obsługi kasowej Urzędowi Gminy Szczurowa oraz zmiany Uchwały Nr XX/144/2016 Rady Gminy  Szczurowa z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi  jednostek organizacyjnych Gminy Szczurowa;
f)    w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Szczurowa oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy;
g)    w sprawie: określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
h)    w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szczurowa na rok 2022;
i)    w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczurowa;
j)    w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/ 289 / 2022 Rady Gminy Szczurowa z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie  ustalenia wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Szczurowa za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową  Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania.

5.    Podjęcie Apelu Rady Gminy Szczurowa w sprawie likwidacji Oddziału Archiwum w Bochni.
6.    Interpelacje i zapytania Radnych.
7.    Wolne wnioski, komunikaty i informacje.
8.    Zakończenie obrad.

 

   Wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Szczurowa

     (-) Andrzej Fiołek

Podstawa  urlopowania:
Art. 25. ust. 3 „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.)