Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Szczurowa

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Szczurowa

ZAWIADOMIENIE

Nasz znak: UG.IV.0002.38.1.2022                                             Szczurowa, 2022-05-04

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559) oraz   § 15a ust. 1 i 3   Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą  Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19  października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./

zwołuję XXXVIII Sesję Nadzwyczajną  Rady Gminy Szczurowa,
na dzień 6 maja 2022 roku /tj. piątek/, o godz. 16.00.
Sesja odbędzie  się
w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu  w Szczurowej.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  •     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  •     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  •     Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa.
  •     Zakończenie obrad.

 

                              Wiceprzewodniczący
                                     Rady Gminy

                                (-) Andrzej Fiołek

Podstawa  urlopowania:

Art. 25. ust. 3 „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559  ze zm.)