Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie XXXVI Sesja Nadzwyczajna Rady gminy Szczurowa

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Szczurowa, na dzień 12 kwietnia 2022 roku /tj. wtorek/, o godz. 13.00.

Nasz znak: UG.IV.0002.36.1.2022                                                                                                                     Szczurowa, 2022-04-07

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559) oraz   § 15a ust. 1 i 3   Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą  Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa z dnia 19  października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./

zwołuję XXXVI Sesję Nadzwyczajną  Rady Gminy Szczurowa,
na dzień 12 kwietnia 2022 roku /tj. wtorek/, o godz. 13.00.
Sesja odbędzie  się w sali Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI:

  1. Otwarcie  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczurowa  i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Szczurowa  
  3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXV Sesji Rady Gminy Szczurowa  z dnia 10 marca 2022 roku /protokół wyłożony do wglądu  w Urzędzie Gminy  pok. Nr 10/.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:
  • odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa Marka Biernata;
  •  powołania Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa.

       5.Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnej Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                (-) Marek Biernat