Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) – Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Szczurowa.

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

Dnia 16 maja  2024 roku (tj. czwartek)  godzina 0900 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 009 (parter – sala narad) - III przetarg pisemny nieograniczony.

 

  1. Oznaczenie     nieruchomości      będącej     przedmiotem      przetargu     według     katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

Nieruchomość  położona w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa  oznaczona jako działka ew. nr 2722/7 dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  nr TR1B/00037490/8.

  1. Liczba     osób    dopuszczonych      oraz    osób     niedopuszczonych      do    uczestniczenia w przetargu;

 

Dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

1) cena wywoławcza: Cena 717 000,00 złotych (słownie: siedemset siedemnaście tysięcy złotych)  netto. Kwota stanowiąca 13,6 %  ceny netto osiągniętej w przetargu zwolniona jest z podatku VAT, natomiast do kwoty stanowiącej 86,4 % ceny netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT – 23 %.

2) cena osiągnięta w przetargu: Cena 725 000,00 złotych netto (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy). Kwota stanowiąca 13,6% ceny netto osiągniętej w przetargu czyli 98 600,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset 00/100) zwolniona jest z podatku VAT,  natomiast do kwoty stanowiącej 86,4 %  ceny netto osiągniętej w przetargu czyli do kwoty 626 400,00 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 00/100 ) naliczony zostanie obowiązujący  podatek VAT w wysokości  23 %, czyli 144 072,00 złotych (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa 00/100), łącznie brutto: 869 072,00 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa  00/100).

  1. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości;

 ,,Vis Plantis’’ Sp. z o.o., ul. Krakowska 87A, 32-050 Skawina

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa  i umieszczeniu na stronie internetowej www.szczurowa.pl oraz w BIP.

Szczurowa, 24.05.2024 r.