Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Załatw sprawę w urzędzie

Wnioski dotyczące najczęściej załatwianych spraw w urzędzie.
W razie wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


Sprawy obywatelskie:
 • Wydanie/ zmiana dowodu osobistego *wniosekpobierz
          Prosimy o drukowanie wniosku dwustronne.
 • Wydanie/ zmiana dowodu osobistego przez Internet- wejdź
Miejsce załatwienia:
pokój nr 34 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
FORMULARZE DO POBRANIA:

 
Urząd Stanu Cywilnego:
 • Odpis aktu urodzenia *wniosek pobierz
 • Odpis aktu małżeństwa *wniosekpobierz
 • Odpis aktu zgonu *wniosekpobierz
 • Odpisy aktów stanu cywilnego *wniosek pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 33 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie odpisu aktu
- dowód osobisty (do wglądu)
Opłata: odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł
Termin załatwienia: na bieżąco
 
 • Zawarcie małżeństwa
Miejsce załatwienia:
pokój nr 33 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
- odpisy skrócone aktów urodzeń, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC,
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed Kierownikiem USC.
Dodatkowo:
Od osób, które pozostawały z związku małżeńskim: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie dla rozwiedzionych.
Od nieletnich kobiet: prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
Od cudzoziemców: Dokument stwierdzający możliwość zawarcia małżeństwa np. prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie Sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC, względnie przed konsulem wg miejsca zamieszkania za granicą. Dowód tożsamości – paszport z wizą.
Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Opłata: 84,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 XI 2006 r. (Dz. U. z 2006, nr 225, poz. 1635) o opłacie skarbowej.
Zezwolenie na skrócenie terminu 30-dniowego od spisania zapewnienia - 39 zł).
Termin załatwienia:
Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem 1 miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. W przypadku małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej sporządzenie aktu małżeństwa w terminie do 5 dni od udzielenia ślubu przez duchownego.
UWAGA:
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od daty wydania.
 
 • Sporządzenie aktu zgonu *wniosek pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 33 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek
- karta zgonu wydana przez lekarza stwierdzającego zgon,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka,
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje 3 odpisy aktu zgonu oraz jedną część karty zgonu przeznaczoną do celu pochówku zwłok.
Opłata: Sporządzenie aktu zgonu i 3 skrócone odpisy z tego aktu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Za każdy następny odpis skrócony odpis aktu zgonu opłata wynosi 22 zł, za każdy odpis zupełny – 33 zł.
Termin załatwienia: na bieżąco
 
 
KARTY USŁUG

Ochrona środowiska

 • Zezwolenie na wycięcie drzew  *wniosek – pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 29 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew
- kserokopia mapy z zaznaczeniem drzew do usunięcia
- ksero dokumentu własności
Opłata: zwolnione z opłaty skarbowej
Termin załatwienia: do 30 dni.
 

Budownictwo

•   Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  - pobierz

Miejsce załatwienia: pokój nr 27 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne:

 • wypełniony wniosek
 • mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej,
 • w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej (należy pobrać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Brzesku, ul. Głowackiego 51)
 • oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ( wstępne zapewnienie, tj. prąd, gaz, woda)

Opłata: 598 zł ( w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest właściciel lub użytkownik wieczysty tereny, którego wniosek dotyczy)

Termin załatwienia:

 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65 dni
 • Decyzja o warunkach zabudowy – 90 dni
 • Decyzja o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego do 70m2 – 21 dni

KARTY USŁUG:

Potrzebne dokumenty: wypełniony wniosek + kopia mapy na której oznaczono kolorem budynek będący przedmiotem wniosku.
Opłata: brak
Termin załatwienia: czas oczekiwania- zgodnie z art. 35 KPA.
 •  
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w planie, studium, rewitalizacji- *wniosek- pobierz
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
Opłata: 17 złotych- bud. zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Termin załatwienia: czas oczekiwania na decyzję- zgodnie z art. 35 KPA- do 7 dni.
 • wydanie wypisu i wyrysu z planu- *wniosek- pobierz
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.
Opłata: od wypisu do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł ; od wyrysu: za każdą rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł, nie więcej niż 200 zł
Maksymalnie 250 zł, zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia: czas oczekiwania na wypis i wyrys- zgodnie z art. 35 KPA- do 7 dni.
 • Pełnomocnictwa, upoważnienia
Potrzebne dokumenty:
- pełnomocnictwo, upoważnienie.

Opłata: 17 złotych, zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 

Nr konta bankowego dla opłat skarbowych KBS O/Szczurowa 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001

Rolnictwo 


Sprawy podatkowe

 • Zaświadczenie o stanie posiadania *wniosek - pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie posiadania
Opłata: na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-od każdego egzemplarza - 21,00 zł; pozostałe zaświadczenia o stanie posiadania – 17,00 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia o stanie posiadania w sprawach:
• alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;
• ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;
• świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
• zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;
• nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia
Termin załatwienia: na bieżąco
 • Zaświadczenie o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach  *wniosek - pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek
Opłata: 21,00 zł od każdego egzemplarza.
Termin załatwienia:na bieżąco
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego *wniosek - pobierz
Miejsce załatwienia:
pokój nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu
Potrzebne dokumenty:
- wypełniony wniosek
- faktury VAT dokumentujące część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
- dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok w którym został złożony wniosek o zwrot podatku *wniosek - pobierz
Opłata: zwolnione z opłaty
Termin załatwienia: do 30 dni
 • Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
• Deklaracja na podatek od nieruchomości *wniosek - pobierz
- Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości:
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
*wniosek - pobierz
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
*wniosek- pobierz
• Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) *wniosek - pobierz
- Załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych:
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
*wniosek - pobierz
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
*wniosek - pobierz
Dane pozostałych podatników (ZIN-3)
*wniosek - pobierz
 
Podatek rolny
• Deklaracja na podatek rolny (DR-1) *wniosek - pobierz
- Załączniki do deklaracji na podatek rolny:
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
*wniosek - pobierz
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
*wniosek - pobierz
• Informacja o gruntach (IR-1) *wniosek - pobierz
- Załączniki do informacji o gruntach:
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
*wniosek - pobierz
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
*wniosek - pobierz
Dane pozostałych podatników (ZIR-3)
*wniosek - pobierz
 
Podatek leśny
• Deklaracja na podatek leśny (DL-1) *wniosek - pobierz
- Załączniki do deklaracji na podatek leśny:
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
*wniosek - pobierz
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
*wniosek - pobierz
• Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) *wniosek - pobierz
- Załączniki do informacji o lasach:
Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowania (ZIL-1)
*wniosek - pobierz
Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
*wniosek - pobierz
Dane pozostałych podatników (ZIL-3)
*wniosek - pobierz 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
  *wniosek - pobierz 
 • Oświadczenie o pomocy de minimis;
  *oświadczenie - pobierz
 • Oświadczenie dotyczące statusu rzemieślnika;
  oświadczenie - pobierz 
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  formularz - pobierz 
 • Instrukcja wypełniania tabeli w części D Formularza;
  * instrukcja - pobierz.