Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Rolnictwo i środowisko

Rolnictwo i środowisko

Gmina Szczurowa położona jest w północno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej w dolnym brzegu rzek Uszwicy i Raby oraz w obrębie doliny Wisły. Obszar na którym leży gmina i sąsiadujące z nią miejscowości charakteryzuje się małym zróżnicowaniem przestrzennym, w którym dominuje w krajobrazie rozległa dolina Wisły z licznymi starorzeczami i płaskimi stożkami napływowymi.Różnice wysokości pomiędzy północną i południowa częścią gminy wynosi zaledwie 25 m. Małe wysokości względne, minimalne nachylenia terenu oraz położenie obszaru gminy niżej do terenów otaczających miało zasadniczy wpływ na stosunki wodne i glebowe tego terenu. Pomimo prawie płaskiego terenu i bardzo małej lesistości, krajobraz wskazuje duże zróżnicowanie dzięki licznym ciekom i stawom, zagajnikom i grupom drzew.
 
W granicach gminy Szczurowa prawną ochroną objęto:
·    obszary chronionego krajobrazu,
·    lasy ochronne,
·    pomniki przyrody,
·    użytek ekologiczny,
·    udokumentowane złoża kopalin i wód podziemnych.

Tereny chronionego krajobrazu obejmują ok. 70% powierzchni gminy. Ochroną objęte są różne typy ekosystemów w tym najstarsze ekologiczne drzewostany. W środowisku przyrodniczym gminy Szczurowa dominują gatunki zwierząt leśnych tj. sarna, zając, kuropatwa, bażant. Lasy i grunty leśne na obszarze gminy zajmują ok. 9,5% powierzchni gminy i występują w południowej i wschodniej części gminy stanowiąc fragmenty większych kompleksów leśnych mających przedłużenie na terenie sąsiednich gmin.

Przeważająca część obszaru gminy leży w obszarach chronionego krajobrazu. Są nimi:
·    Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły,
·    Radłowsko - Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu,
·    Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu.
 
Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze z różnorodności podłoża geologicznego, składu granulometrycznego, szaty roślinnej i zmienności czynników antropogenicznych. W obszarze gminy największą powierzchnię zajmują użytki rolne 78,13%, na lasy przypada 9,55% a na wody płynące 1,12%. Powierzchnia terenów zabudowanych stanowi 3,67% ogólnej powierzchni gminy. Obszar gminy Szczurowa charakteryzuje się gęstą siecią hydrograficzną zlokalizowaną w dorzeczu Wisły. Łączna długość rzek i potoków wynosi około 85 km.
Ekologia a ochrona środowiska
 
W ostatnim dziesięcioleciu słowo ekologia stało się bardzo modne. Pośród wielu jej definicji najprostsza określa ekologię jako naukę o funkcjonowaniu organizmów żywych w powiązaniu z warunkami ich bytowania. Ekologia to młoda dziedzina nauki obejmująca kręgiem swoich zainteresowań szeroki zakres zjawisk biologicznych ściśle związanych z organizmami żywymi.
 

 
 • Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to nauka interdyscyplinarna, wymagająca zajmujących się nią coraz większej wiedzy i współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

Przez ochronę środowiska należy rozumieć - zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. - podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej;
 
Ochrona ta polega w szczególności na:
a)   racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
b)   przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c)   przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
W trosce o środowisko mamy niedopuszczać do jego zanieczyszczenia, niszczenia, degradacji, skażenia lub przekształcenia.
Człowiek ma ściśle wyznaczone miejsce w świecie przyrodniczym i aby żyć w harmonii z pozostałymi organizmami musi szanować reguły tam panujące.
 
"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczurowa na lata 2004 – 2015"
jest dokumentem, który będzie służył gminie jako narzędzie realizacji polityki ekologicznej Państwa na terenie gminy, uwzględniając w szczególności:

- cele ekologiczne,
- priorytety ekologiczne,
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Nadrzędnym celem Programu jest dążenie do zrównoważonego rozwoju gminy przy założeniu, że zasady ochrony środowiska są nierozłącznym elementem procesów rozwojowych.
Do tej pory Gmina Szczurowa nie posiadała programu ochrony środowiska, który obejmowałby w sposób kompleksowy całość problemów związanych z ochroną środowiska. Nie znaczyło to, że nie podejmowane były żadne działania, które służyć mają poprawie lub zachowaniu stanu środowiska. W Programie tym zostały szeroko ujęte cele krótko- i długo-terminowe, zarówno w odniesieniu do głównych kierunków rozwojowych jak i uciążliwości dla środowiska. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szczurowa” jest realizacją obowiązków jej władz wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (art.17 ust. 1) oraz kompetencji organu gminy wynikających z obowiązujących aktów prawnych.
 
 
 • Czystsze powietrze

Informacje dla mieszkańców

 • Uciążliwości zapachowe- Konferencja "Dbajmy o mieszkańców- Zmieniajmy Polskę na lepsze"

Informacje dla mieszkańców

  

 
 
 
 
 
 

Nieczystości płynne (fekalia)

Na terenie gminy działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczurowej świadczący usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych (fekalia).
 
Zakazy i przepisy karne:
Zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą o ochronie przyrody zabrania się:

* wyrzucania i gromadzenia odpadów komunalnych i innych (jak popiół, żużel, węgiel) na: drogach dojazdowych, poboczach dróg, rowach przydrożnych, skarpach potoków i cieków wodnych, gruntach nie należących do właściciela nieruchomości, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,
*spalania na powierzchni ziemi oraz paleniskach odpadów takich jak: papa, guma, tworzywa sztuczne, śmieci, 
* podrzucania do koszy ulicznych oraz miejsc do tego nie przeznaczonych śmieci z posesji mieszkalnych,
* nawożenia i nawadniania nieczystościami bytowymi ogródków przydomowych i gruntów,
* wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych.

W przypadku nie przestrzegania w/w przepisów właściciel nieruchomości może zostać ukarany mandatem karnym nałożonym przez Policję.

 
 • Ochrona Przyrody
Wycinka i usuwanie drzew
 
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW
 

1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, które planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

- 80 cm w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnych oraz klonu srebrzystego,

- 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,

- 50 cm w przypadku pozostałych  gatunków drzew.
 

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.
 
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

- w terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół. 
UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 14 dni- nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
- w terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż  14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w  Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż  wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw  zagrożone jest karą finansową.

Wydanie decyzji o sprzeciwie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
- lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- spełnienia przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. Uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
 
Organ do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
- jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
- nie uzupełnienie zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.
 
Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).
 
3. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA
Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.
 
4. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU
Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 
5. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
-  bez stosownego zgłoszenia,
-  przed dokonaniem oględzin przez organ,
-  w przypadku sprzeciwu organu,
Skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
 
6. ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (rolnik prowadzi  działalność gospodarczą)  jest obowiązek uzyskania zezwolenia, podajemy obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm.
 
Wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zbytków- wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 
Wnioski do pobrania:

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

W związku z nasilającym się zjawiskiem wałęsających się psów
na terenie Gminy Szczurowa, a szczególności w okresie wiosennym i jesiennym apelujemy do właścicieli, by dołożyli starań i odpowiednio pilnowali swoje zwierzęta. O uznaniu psa za „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są bardzo liczne
w okresie godowym zwierząt. W większości przypadków są to psy mające właścicieli.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, przypominamy właścicielom zwierząt
o podstawowych obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 t.j.), a w szczególności:

 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad zwierzęciem, aby uniemożliwić niekontrolowane wydostanie się poza teren jego bytowania.
 • Zapewnienie zwierzęciu dziennej porcji wyżywienia w zależności od jego potrzeb i stały dostępu do wody pitnej.
 • Stworzenie zwierzęciu takich warunków bytowania, w których nie będzie narażone na cierpienia i urazy, należy pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych w tym przeciw wściekliźnie.
 • Zapewnienie stworzeniu przestronnego pomieszczenia, w którym będzie mógł schronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę innym osobom.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków życia w trosce o zdrowie psychiczne
  i fizyczne zwierzęcia.
 • Zapewnienie godnego traktowania z poszanowaniem potrzeb i wymagań zwierzęcia.
 • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat nieodpowiedzialnemu właścicielowi zwierzęcia.

W razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców 
lub w przypadkach zdarzeń komunikacyjnych z udziałem zwierzęcia - gmina podejmuje interwencję wyłapania zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że utrzymanie miejsc w schronisku, wyłapywanie  bezdomnych psów oraz opieka nad nimi to zadanie znacznie obciążające budżet Gminy Szczurowa. Pamiętajmy, że wszyscy stanowimy wspólnotę samorządową
i solidarnie ponosimy niemałe koszty utrzymania zwierząt w schronisku. 

Uzasadnione przypadki można zgłaszać telefonicznie na nr 14 632-09-16 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Szczurowa pok. 108, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątek od 10.00 do 18.00, a poza godzinami pracy Urzędu na Policję.


Sprawy związane z użytkowaniem sieci wodociagowej
i wykonaniem nowych przyłaczy wodociagowych
proszę zgłaszać do:
Zakładu Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej
33-150 Wola Rzędzińska 184 c
Tel. /fax: (14) 679 32 93; (14) 679 21 13
NIP: 873-10-17-195
e-mail: zuw184@wp.pl
strona internetowa: www.ezuw.pl

Stacja Uzdatniania Wody Szczurowa - (14) 671 41 62