Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2024 R. DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI 

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne

Kiedy składamy deklarację:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie  przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za styczeń należy złożyć do 10 lutego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość:
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku narodzin dziecka, sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty za odpady ” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 10 maja, deklaracja została złożona 15 grudnia - opłata obowiązuje od miesiąca maja).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 marca 2024 r. obowiązująca miesięczna stawka za odpady komunalne wynosi 22,00 zł od osoby. Natomiast dla osób posiadających kompostownik na odpady BIO (zgłoszony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) opłata wynosi 19,00 zł miesięcznie od osoby.

W związku ze zmianą stawki nie ma konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokumenty do pobrania:
•    Wzór deklaracji
•    Wniosek o przyjęcie oświadczenia
•    Oświadczenie1

________________________________________
Podmiot odbierający odpady komunalne:

W okresie 01.02.2023 – 31.01.2025 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Szczurowa świadczy:
 P.U.H EcoTech Karol Wiśniewski
Ul. T. Kościuszki 65 c, 28-130 Stopnica
tel. 41 202 04 11

 

Terminy wpłat i wysokość opłat

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Adres: Szczurowa, ul. Rynek 22 (za blokami za Delikatesami Centrum) czynny w każdy piątek w godzinach 15.00 – 18.00 (oprócz świąt i  dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpady w PSZOK przyjmowane są wyłącznie z gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Szczurowa. Odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegają odbiorowi przez PSZOK.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami określonymi w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Szczurowa.

Uchwała w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług

Kategorie odpadów na PSZOK

____________________________________________________

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.


 

Odpady wielkogabarytowe

Informacja dla firm

Informacja dla rolników

Sprawozdania i analizy

           Rok 2022 

Akty prawne

Uchwały podjęte w 2022 r.

Uchwały podjęte w 2021 r.

Uchwały podjęte w 2020 r.

Uchwały podjęte w 2019 r.

Uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwały podjęte w 2017 r.

Uchwały podjęte w 2016 r.

Uchwały podjęte w 2013 r. i 2014 r.

 

Kontakt

Biuro Gospodarki Odpadami znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szczurowej, ul. Rynek 3c (w parku).
Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 - 15:00,
oraz piątek 10:00 - 18:00.

Bezpośredni kontakt:
Jadwiga Gargul tel. 14 632 09 82
Lidia Krzyściak tel. 14 632 09 83
tel. kom. 690 456 284
e-mail: gospodarkaodpadami@szczurowa.pl
 


 
 
ODPADY CIEKŁE
(szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 
 
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
 
Wypełniając ustawowy obowiązek, Urząd Gminy w Szczurowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy zgłoszenia dot. posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.
 
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. nr 20, jak również na stronie internetowej tut. urzędu.
 
 
(pobierz)
Kontakt:
Urząd Gminy Szczurowa
Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
Ochrona Środowiska, pok. 108
Krystyna Gibała - tel. 14 632 09 33
e-mail: srodowisko@szczurowa.pl