Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informacje dla właścicieli nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne

Kiedy składamy deklarację:
Uprzejmie informujemy, że zgodnie  przepisami  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza  lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.”

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za styczeń należy złożyć do 10 lutego. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość:
W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja.

UWAGA! Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku narodzin dziecka, sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty za odpady ” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady (np. dziecko urodziło się 10 maja, deklaracja została złożona 15 grudnia - opłata obowiązuje od miesiąca maja).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2022 r. pozostaje w takiej samej wysokości jak w 2021 roku.

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. obowiązują następujące regulacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczurowa:

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 26 zł za miesiąc od osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 78 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość ( 26 zł – 3 zł = 23 zł ).

Opłatę należy wpłacać na Państwa indywidualny rachunek bankowy.

Dokumenty do pobrania:
•    Wzór deklaracji
•    Wniosek o przyjęcie oświadczenia
•    Oświadczenie1

________________________________________
Podmiot odbierający odpady komunalne:
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z  terenu Gminy Szczurowa jest CONTECO Sp. z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów, tel. 14 678 30 28.

Terminy wpłat i wysokość opłat

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Szczurowa w 2023:

Firma P.U.H Eco Tech Karol Wiśniewski

Ul. Kościuszki 65 c

28-130 Stopnica

Tel 41 202 04 11

Sprawozdania i analizy


Punkt odbioru

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 października 2021r. uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczurowej tzw. PSZOK. PSZOK zlokalizowany jest na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Szczurowej ul. Rynek 22 (za blokami, za Delikatesami Centrum).

Punkt jest czynny w każdy piątek w godz. 15 00 – 18 00 za wyjątkiem 24 i 31 grudnia 2021r.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami określonymi w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Szczurowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz. 5030).

Worki na segregację z przeznaczeniem na papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz jednorazowe pojemniki na igły i strzykawki są do pobrania nieodpłatnie w biurze gospodarki odpadami Urzędu Gminy Szczurowa z siedzibą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej (tj. w parku oraz w PSZOK Szczurowa.)

Uwaga!  Odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegają odbiorowi przez PSZOK.
Każde przyjęcie odpadu przez PSZOK zostanie potwierdzone na Formularzu Przyjęcia Odpadów.

Uchwała w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług

Kategorie odpadów na PSZOK

____________________________________________________

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.


 

Odpady wielkogabarytowe

Informacja dla firm

Informacja dla rolników

Sprawozdania i analizy

           Rok 2022 

Akty prawne

Uchwały podjęte w 2022 r.

Uchwały podjęte w 2021 r.

Uchwały podjęte w 2020 r.

Uchwały podjęte w 2019 r.

Uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwały podjęte w 2017 r.

Uchwały podjęte w 2016 r.

Uchwały podjęte w 2013 r. i 2014 r.

 

Kontakt

Biuro Gospodarki Odpadami znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szczurowej, ul. Rynek 3c (w parku).
Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 - 15:00,
oraz piątek 10:00 - 18:00.

Bezpośredni kontakt:
Jadwiga Gargul tel. 14 632 09 82
Lidia Krzyściak tel. 14 632 09 83
tel. kom. 690 456 284
e-mail: gospodarkaodpadami@szczurowa.pl
 


 
 
ODPADY CIEKŁE
(szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków)
 
 
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
 
Wypełniając ustawowy obowiązek, Urząd Gminy w Szczurowej zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gminy, o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy zgłoszenia dot. posiadanych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.
 
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. nr 20, jak również na stronie internetowej tut. urzędu.
 
 
(pobierz)
Kontakt:
Urząd Gminy Szczurowa
Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym:
Ochrona Środowiska, pok. 20
Krystyna Gibała - tel. 14 632 09 33
e-mail: srodowisko@szczurowa.pl