Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargi ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) – Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Uście Solne.

 

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

 

Dnia 28 maja  2024 roku (tj. wtorek)  godzina 0900 ,  siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 009 (parter – sala narad) – I przetarg ustny nieograniczony.

 

  1. Oznaczenie     nieruchomości      będącej     przedmiotem      przetargu     według     katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

 

Nieruchomość  położona w miejscowości Uście Solne, Gmina Szczurowa  oznaczona jako działka ew. nr 828/1 dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą                                          nr TR1B/00081043/3.

 

  1. Liczba     osób    dopuszczonych      oraz    osób     niedopuszczonych      do    uczestniczenia w przetargu;

 

Dopuszczonych – 1, niedopuszczonych – brak.

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

 

  1. cena wywoławcza: 19 500,00 zł (słownie: dziewiętnaście  tysięcy pięćset złotych                                                       00/100) netto. Do kwoty ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                              w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
     
  2.  cena osiągnięta w przetargu: 19 700,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset  00/100)  netto.       Do kwoty ceny netto osiągniętej w przetargu czyli do kwoty 19 700, 00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset  00/100)  netto naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %, czyli 4531,00 złotych  (słownie: cztery tysiące pięćset  trzydzieści jeden złotych 00/100), łącznie brutto 24 231,00 złotych (słownie:  dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100)

 

  1. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości;

           Marcin Przybyło P.U.H  AUTOMAT-SPEC adres:  Uście Solne 111, 32-813 Uście Solne.  

  

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa  i umieszczeniu na stronie internetowej www.szczurowa.pl oraz w BIP.

 

Szczurowa, 05.06.2024 r.