Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Dąbrówka Morska

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:16 maja  2024 roku, godz. 900,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 009 – przetarg ustny nieograniczony.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Dąbrówka Morska, działka nr           ew. 399, KW TR1B/00039589/3
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa
  w przetargu:
  dopuszczonych – 1 , niedopuszczonych – brak.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta
  w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej
  z ofert :
   
  - cena wywoławcza – 231,00 złotych brutto
  - cena uzyskana w przetargu – 241,00 złotych brutto
 5. Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Justyna Zdanowska

 

Szczurowa, 24.05.2024 r.