Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Strzelce Małe

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 9 października 2023 roku, godz. 1100,  Urząd Gminy Szczurowa,  parter, pok. nr 14 – przetarg ustny ograniczony.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:  obręb Strzelce Małe, działka nr ew.599, KW 33111
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa
  w przetargu:
  dopuszczonych – 2 , niedopuszczonych – brak.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta
  w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej
  z ofert :
   
  - cena wywoławcza – 184,00 złote brutto
  - cena uzyskana w przetargu – 194,00 złote brutto
 5. Imię nazwisko albo nazwa lub  firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Stanisław Przybyło

 

Szczurowa, 17.10.2023 r