Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa

Nasz znak: UG.I.6220.10.2023                                                                                 Szczurowa 16.05.2024 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZCZUROWA

 

Na podstawie art. 74 ust.3  oraz art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023r poz. 1094), Wójt Gminy Szczurowa wydał postanowienie
o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ”Elektrownia słoneczna Strzelce Wielkie PV1” planowanego na obszarze działki ewidencyjnej nr 2549 w miejscowości Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

 

Inwestor - P. Mirosław Bryksy, SOLLOS SP. Z O.O. z siedzibą ul. Lipska 8, 30-721 Kraków, działający przez pełnomocnika P. Łukasza Bielenda z siedzibą przy ul. Pułaskiego 8b, 32-020 Wieliczka.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2 w pokoju nr 108 od poniedziałku do czwartku w godz. od 830 do 1530 w piątek od godz. 1000 do 1800
w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczurowa w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania Administracyjnego jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić
w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 16.05.2024 roku.