Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 17.05.2024 r.

 

Nasz  znak: UG.I. 6220.3.2024

Szczurowa 17.05.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZCZUROWA

 

Na podstawie z art. 74 ust.3. i art. 75 ust.1.pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r poz.1094 t.j.), oraz art. 49 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2024 poz.572 t.j.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że został złożony wniosek o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Eksploatacja części złoża kruszywa naturalnego „ Pojawie Kruszbet” w obszarze o powierzchni 20,44 ha, obejmującym działki lub części działek ewidencyjnych nr 578, 579, 580, 581, 582/2, 583, 584, 585, 586, 587, 588,589, 590, 591, 593, 594, 595 w obrębie Pojawie oraz działki i części działek ewidencyjnych nr 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 w obrębie Dołęga, powiat brzeski, województwo małopolskie”


Inwestor – Przedsiębiorstwo Wydobywczo-Produkcyjne „Kruszbet” Krzysztof Kozyra, adres: Skrzynka 104, 33-230 Szczucin, działającego przez pełnomocnika P. Karolinę Podlodowską

Z treścią akt można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa pok. nr 108 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 – 15.30 w piątek od godziny 10.00 – 18.00, tel.14 671 40 98.

Zgodnie z art. 49 KPA Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 17.05.2024