Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 z późn. zm.)     
          WÓJT GMINY  SZCZUROWA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych  do zbycia 

Oznaczenie nieruchomości wg  księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: dz. nr ew. 95/5, obręb: Wrzępia, TR1B/00084265/6

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,0356

Opis nieruchomości:  Działka zlokalizowana jest w północnej granicy Wrzępia z miejscowością Strzelce Wielkie w otoczeniu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, gospodarczymi oraz gruntów rolnych. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako PsIII – 0,0356 ha

Działka znajduje się w terenie określonym jako RM/MU – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej orz usługowej.

 Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Termin zagospodarowania: nieoznaczony

Cena nieruchomości  w złotych: Cena zbycia nieruchomości nr ew. 95/5 w miejscowości Wrzępia, w wysokości 6 550,00 złotych (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.  Do kwoty ceny netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

Informacja o przeznaczeniu: Zbycie na wniosek w drodze bezprzetargowej - kształt i mała powierzchnia  nie pozwala na odrębne zagospodarowanie.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 w/w ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia  niniejszego wykazu

Szczegółowych informacji odnośnie wykazu można uzyskać osobiście po uprzednim telefonicznym  umówieniu spotkania lub telefonicznie: Urząd Gminy Szczurowa, Szczurowa ul. Lwowska 2, w godzinach pracy urzędu, tel. 14 671 40 97.

Szczurowa 12.06.2024 r.