Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dot. wykazu lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem na czas trwania stosunku pracy

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344)  

 WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

  podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem na czas trwania stosunku pracy

 

  1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku na działce nr ew. 1029/3 położona
w m. Szczurowa KW
TR1B/00073150/7

  1. Powierzchnia lokalu w  m2 : 53,98
  2. Opis lokalu:

Lokal mieszkalny znajdujący się na piętrze w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Rynek 1/2, Szczurowa, składający się z : 2 pokoi, kuchni - jadalni, przedpokoju
i łazienki

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal mieszkalny
  2. Wysokość opłat z tytułu najmu:

            Czynsz miesięczny -  kwota bazowa (100%) - 3,39 zł za 1 m2

  1. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z zapisami w umowie/aktualizacja opłat zgodnie z art. 8a i art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U z 2022 roku poz. 1360)

  1. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Zgodnie z uchwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Szczurowa – umowa najmu związana ze złożonym wnioskiem na czas trwania stosunku pracy

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, 
I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach  pracy urzędu.


Szczurowa, 20.04.2023 r.