Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Ogłoszenie dotyczące oddania lokali w najem

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do   art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 344)  

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali stanowiących własność Gminy Szczurowa przeznaczonych do oddania w najem dla dotychczasowych najemców.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Lokal usytuowany na działce o nr ew. 1014/12 Księga Wieczysta TR1B/000554553/9, miejscowość Szczurowa
2. Powierzchnia lokalu w  m2 : 10,32 m2
3. Opis lokalu: Budynek (określony jako punkt informacyjny)
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: lokal użytkowy, cele handlowe: sprzedaż lodów gałkowych
5. Termin zagospodarowania: Zgodnie z zapisami w umowie (umowa na okres do 3 lat)
6. Wysokość opłat z tytułu najmu: Czynsz miesięczny- 198,27 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Termin wznoszenia opłat/zasady aktualizacji: Do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, waloryzacja w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS.
8. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem: oddanie w najem na okres 3 lat.

 

Informację odnośnie wykazu można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 23, I piętro lub tel. 14 671 40 97 w godzinach pracy urzędu.

Szczurowa, 04.05.2023 r.