Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Gminy w Szczurowej – ZOSiP informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.

Warunkiem otrzymania pomocy jest: 
 - Wypełnienie wniosku (formularz dostępny w Urzędzie Gminy /dziennik podawczy/ lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Szczurowa), na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających dochody netto rodziny za m-c sierpień 2023 r. tj. w szczególności :

  • nakaz płatniczy podatku rolnego i dowód opłaty składki KRUS za III kw. 2023 r.,
  • decyzja o przyznaniu świadczeń z GOPS,
  • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z KRUS lub ZUS,
  • odcinek z wypłaty lub zaświadczenie z zakładu pracy,
  • decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna  wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600 zł. oraz w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny należy złożyć w Urzędzie Gminy w Szczurowej w terminie od 1 do 15 września 2023 r.

WNIOSEK – pobierz

UWAGA

Wypłata stypendium będzie realizowana poprzez zwrot uprzednio poniesionych i zaakceptowanych przez organ stypendialny wydatków na cele edukacyjne, po przedstawieniu rachunków, faktur, biletów miesięcznych oraz innych dokumentów potwierdzających te wydatki, wystawionych na rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego lub na ucznia pełnoletniego. Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego ( otwórz ).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa lub pod numerem tel. 14-632-09-54.