Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Zawiadomienie Uroczysta LVII Sesja Rady Gminy Szczurowa - 30 kwietnia 2024 r.

Nasz znak: UG.IV.0002.57.1.2024Szczurowa, 2024-04-25

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609)  oraz   § 15  ust. 2 i § 34  Statutu Gminy Szczurowa przyjętego Uchwałą  Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Szczurowa
z dnia 19 października 2018 roku /Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 roku, poz. 7484 ze zm./


zwołuję ostatnią, uroczystą LVII Sesję Rady Gminy Szczurowa,
która odbędzie się w dniu
30 kwietnia  2024  roku /wtorek /,o godz. 12.00

w Dworze Kępińskich w Szczurowej.


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu  Nr LVI/2024 z sesji Rady Gminy Szczurowa odbytej w dniu 19 marca 2024 r. /protokół wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Szczurowa- pok. Nr 13/.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał.
  6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Szczurowa I kadencji 2024-2026;
  2. w sprawie: wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika do spraw lecznictwa w  Ośrodku Zdrowia – Samodzielnym  Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczurowej. 
  3. Zakończenie kadencji 2018-2024 Rady Gminy Szczurowa.
  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 

(-) Łukasz Kozak

 

 

Podstawa  urlopowania:

Art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym
 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609)