Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Gmina Szczurowa

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat,

 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,

 • nie jest ubezwłasnowolniony,

 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

A także, obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,

 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu Wyborczego)

Głosować w Gminie Szczurowa może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Szczurowa,

 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Szczurowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Gminy Szczurowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Szczurowa.

Jak dopisać się do centralnego rejestru wyborców?

Jak zaktualizować swoje dane w CRW?

Jeśli mieszkasz na stałe w Gminie Szczurowa, a nie zgłosiłeś tego faktu w Urzędzie – złóż wniosek o zameldowanie na pobyt stały albo o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (jeśli spełniasz warunki):

Wnioski papierowe można składać w Urzędzie Gminy Szczurowa - pokój nr 110 w godzinach pracy urzędu. 

Każdy wniosek będzie rozpatrzony przez urzędnika indywidualnie i wprowadzony do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych do 5 dni.

Jak samodzielnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców?

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

 Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca który:

 • czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

 • czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),

 • nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

- może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Co powinien zawierać wniosek?

 • nazwisko i imię (imiona) wyborcy,

 • obywatelstwo,

 • numer PESEL wyborcy,

 • adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania - PDF - pobierz

Wniosek o zmianę miejsca głosowania - DOC - pobierz

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 6 czerwca do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 • na piśmie z własnoręcznym podpisem,

 • elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Wydział Organizacyjno-Prawny Urzędu Gminy Szczurowa w godzinach pracy urzędu.

UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Krakowie, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Krakowa, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć najpóźniej do dnia 6 czerwca.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Wydział Oragnizacyjno-Prawny Urzędu Gminy Szczurowa w godzinach pracy urzędu. 

UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.