Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Budowa drogi lokalnej łączącej tereny inwestycyjne z drogą wojewódzką w miejscowości Szczurowa

 

 

 

Budowa drogi lokalnej łączącej tereny inwestycyjne z drogą wojewódzką
w miejscowości Szczurowa

 

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa drogi lokalnej łączącej tereny inwestycyjne z drogą wojewódzką w miejscowości Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Zakres przedmiotowej inwestycji w zakresie branży drogowej obejmuje:

- przebudowę lewostronnego zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej w km 0+0,005,15 -0+019,5

- budowę drogi z prawostronnym chodnikiem dla pieszych i lewostronnym poboczem gruntowym na odcinku w km 0+019,5 - 0+134.0

- budowę lewostronnego rowu otwartego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w km 0+021.0 - 0+134.0

- budowę prawostronnego wpustu deszczowego w km 0+050.0 wraz z budową wylotu do rowu lewostronnego w km 0+050.5

- budowę prawostronnego wpustu deszczowego w km 0+080.0 wraz z budową wylotu do rowu lewostronnego w km 0+080.5

- budowę prawostronnego wpustu deszczowego w km 0+110.0 wraz z budową wylotu do rowu lewostronnego w km 0+110.8

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu- bariery i balustrady ochronne

Dodatkowo będzie wykonane oświetlenie drogi.

 

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

- Kategoria ruchu- KR3

- Dopuszczalne obciążenie- 115kN/oś

- Szerokość pasa ruchu- 3,0 m

- Szerokość chodnika prawostronnego- 1,25 m

- Szerokość pobocza gruntowego- 1,0 (na odcinku barier 1,25 m)

 

Budowany odcinek drogi lokalnej zaprojektowano z typowych drogowych materiałów konstrukcyjnych oraz o parametrach technicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z późniejszymi zmianami).

 

Generalnym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności regionu małopolski, sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej i integracji z Unią Europejską. Unia Europejska prowadzi politykę spójności dla zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju. W dążeniu do niego Unia uznaje za konieczne prowadzenie i wspieranie działań zwiększających jej gospodarczą i społeczną spójność, co oznacza zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego oraz dysproporcji w warunkach życia ludzi w jej krajach członkowskich oraz regionach. Ma to decydujący wpływ na pogłębienie procesu integracji państw europejskich.

 

Celem głównym projektu jest zwiększona dostępność drogowa regionu zaspakajająca potrzeby rozwoju gospodarczego, poprzez rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i przestrzennej regionu przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

 

Kosz całkowity projektu wynosi 453 415,08 zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 340 061,29 zł. Pozostała część tj. 113 353,79 zł będzie pochodzić z budżetu gminy Szczurowa.

 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 29.12.2017 r.