Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa- II etap

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Szczurowa- II etap

 

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Szczurowa- II etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w miejscowości Niedzieliska
o długość 11,1 km.

 

Układ sieci kanalizacyjnej jest zgodny z MPZP Gminy Szczurowa. Wybór projektowanego układu sieci jako systemu w technologii ciśnieniowej dokonany został w oparciu o analizę warunków terenowych oraz poziomu zagęszczenia zabudowy, z uwzględnieniem przebiegu dróg, istniejącego uzbrojenia terenu oraz planów inwestycyjnych właścicieli działek budowlanych.

 

Ścieki odprowadzane z wybudowanej kanalizacji będą po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego odprowadzane do oczyszczalni, która spełnia wymagania wynikające
z Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

Celem inwestycji jest odprowadzenie ścieków, wyłącznie sanitarnych, z obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków usługowych, handlowych oraz innych zabudowań położonych w miejscowości Niedzieliska do istniejącej kanalizacji w miejscowości Szczurowa, a następnie do oczyszczalni ścieków.

 

Celem głównym projektu jest ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Szczurowa.

 

Kosz całkowity projektu wynosi 7 077 227,61 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą
5 421 803,85 zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 4 608 533,26 zł. Pozostała część tj.
2 468 694,35 będzie pochodzić z budżetu gminy Szczurowa.

 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30.04.2020 r.