Gmina Szczurowa 4
Gmina Szczurowa 2
Gmina Szczurowa 3
Gmina Szczurowa 1

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej

 

 

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej

 

Gmina Szczurowa jest Beneficjentem projektu pn.: „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Inwestycja polega na budowie infrastruktury technicznej na terenie przeznaczonym pod SAG o pow. 17,54 ha w gminie Szczurowa. Układ infrastrukturalny tworzonej strefy został oparty na założeniach jak najlepszej dostępności i funkcjonalności terenu, z uwzględnieniem następujących założeń:

- wysokiego standardu wykonania i funkcjonalności infrastruktury, przy założeniu również ewentualnego zwiększenia powierzchni strefy,

- zapewnieniu jak najlepszej dostępności strefy i jej działek oraz pełnej swobody komunikacyjnej odbiorców projektu, w tym poruszania się osób niepełnosprawnych.

 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- budowę drogi wewnętrznej z prawostronnym chodnikiem dla pieszych i lewostronnym poboczem gruntowym na odcinku w km 0+134.0 - 0+919.0 wraz z końcowym placem do zawracania

- budowę przepustów betonowych ø 80 cm

- budowę prawostronnego oraz lewostronnego rowu otwartego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej

- umocnienie obustronne skarp oraz dna rowu melioracyjnego „Podsobki” do wysokości 1,2 m betonowymi płytami ażurowymi

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu- bariery i balustrady ochronne

- sieć kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 983 mb

- oświetlenie drogi dł. ok. 1100 mb

- sieć wodociągowa dł. ok. 1470 mb

 

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

- Kategoria ruchu- KR3

- Dopuszczalne obciążenie- 115kN/oś

- Szerokość pasa ruchu- 3,0 m

- Szerokość chodnika prawostronnego- 1,25 m

- Szerokość pobocza gruntowego- 1,0 (na odcinku barier 1,25 m)

 

Generalnym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności regionu małopolski, sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej a także spójności ekonomicznej, społecznej oraz terytorialnej. Unia Europejska prowadzi politykę spójności dla zapewnienia realizacji zrównoważonego, harmonijnego oraz trwałego rozwoju. W dążeniu do niego Unia uznaje za konieczne prowadzenie i wspieranie działań zwiększających jej gospodarczą i społeczną spójność, co oznacza zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego oraz dysproporcji w warunkach życia ludzi w jej krajach członkowskich oraz regionach. Ma to decydujący wpływ na pogłębienie procesu integracji państw europejskich.

 

Cel główny projektu: Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP na terenie gminy Szczurowa, powiatu brzeskiego oraz subregionu Tarnowskiego.

 

Kosz całkowity projektu wynosi 3 956 076,60 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 3 745 886,72 zł. Dotacja, która pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 184 003,61 zł. Pozostała część tj. 772 072,99 zł będzie pochodzić z budżetu gminy Szczurowa.

 

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2018 r.